Деякі питання атестації педагогічних працівників з 01.09.2023

Деякі питання атестації педагогічних працівників з 01.09.2023
Дата: 09.01.2023

Державна реєстрація наказу МОН від 09.09.2022 №805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників" була здійснена у Мінюсті 21.12.2022 за № 1649/38985

https://ips.ligazakon.net/document/RE38985?an=1

З урахуванням суттєвих змін у процедурі атестації спробую висловити власне бачення найбільш важливих позицій Положення.

Примітки:

- традиційна: допис є авторським баченням і не відображає офіційну позицію органів влади і управління

- допис стосується виключно атестації педагогічних працівників ЗФПО

- матеріал складається з двох частин- коментарі безпосередньо тексту наказу та коментарі власне Положення.

НАКАЗ МОН ВІД 09.09.2022 №805 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

1. Визначена втрата чинності попереднього (Типового) положення про атестацію педагогічних працівників - наказу МОН від 06.10.2010 №930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за N 1255/18550) - п.2 Наказу https://ips.ligazakon.net/document/view/re18550...

Коментар:

- попереднє (Типове) положення вже настільки (а)морально застаріло, що формула "модернізувати не можна залишити" не спрацьовувала за будь-якого варіанту проставлення коми

- Положення не є Типовим, тобто, на його основі не передбачена (на відміну від попереднього наказу) можливість розроблення інших (локальних) положень про атестацію

- разом з втратою чинності цим Положенням втрачає чинність і лист МОНмолодьспорту від 02.02.2012 №1/9-73 "Про делегування повноважень щодо атестації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, переданих до сфери управління МОНмолодьспорту" https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v9-73736-12#Text

(в тексті листа є відповідне посилання саме на Типове положення, тому втрата чинності листом - логічний наслідок затвердження нового Положення)

- щодо цього листа далі дам більш розлогий коментар, бо наслідки втрати чинності досить значні.

2. Традиційною є позиція про збереження до набрання чинності цим наказом присвоєних раніше кваліфікаційних категорій/педагогічних звань та посад (п.п.2-3 п.3 Наказу).

3. Атестація за новим Положенням відбуватиметься з 01.09.2023 (п.6 Наказу).

Коментар:

- ця позиція може отримати тільки позитивну реакцію спільноти, оскільки дозволяє пройти триваючу процедуру атестації у 2022/2023 н.р. без змін, є достатній час для ознайомлення з новим Положенням та підготовки до атестації за новими правилами у 2023/2024 н.р.

4. Єдина норма наказу, яка вже набрала чинності - п.п.3 п.3.

Коментар: доволі очевидна "захисна" норма для педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію.

5. Продубльовано нормативи підвищення кваліфікації для педагогічних працівників різних закладів (фактично - різних рівнів) освіти.

Коментар:

- пишу "продубльовано", бо ці нормативи визначено п.16 постанови КМУ від 21.08.2019 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

- на жаль, навіть в нашій групі мені доводилося дискутувати з приводу очевидної "жорсткої" норми 120 годин підвищення кваліфікації протягом 5 років для педагогічних працівників ЗФПО (деякі вперто "бачили" 150 годин...)

- припускаю, що "дублювання" нормативів викликане ексцесами виконавців "на місцях".

Щодо тексту наказу поки все.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Як вже писав - не Типове.

2. Сам факт затвердження Положення є важливим кроком з імплементації ст.24 ЗУ "Про фахову передвищу освіту", водночас, це і крок з імплементації положень ЗУ "Про освіту".

Коментар:

- Положення дозволяє реалізувати як базові позиції ЗУПО щодо атестації педагогічних працівників, так і норми ст.24 (у тому числі, бланкетні) ЗУПФПО

- важливим моментом є врегулювання питань визнання сертифікації.

3. Обсяг Положення приблизно на 1/3 менший від Типового.

Коментар:

- бачу в цьому виключно позитив, адже "перевантаженість" НПА ніколи не йшла на користь.

4. В тексті Положення досить значна кількість бланкетних норм (це стосується не тільки законів, а й підзаконних НПА в частині Переліку педагогічних працівників, уточнення кола осіб, Переліку кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, Переліку типових документів)

Коментар:

- значна частина законів та підзаконних НПА були затверджені після 2010 р.

- припускаю, що розробники Положення прагнули закласти до тексту чітку нормативну "рамку" для уникнення колізій, "подвійних" трактувань, ексцесів виконавців та для забезпечення уніфікованої правозастосовної практики.

5. Збережено терміни атестації (1 раз на 5 років, крім позачергової).

6. Досить цікавою є регламентація позачергової атестації (п.5-7 Положення)

Коментар:

- уточнено і розширено коло ініціаторів та підстав позачергової атестації

- варто звернути увагу на терміни міжатестаційного періоду та позачергової атестації (особливо за ініціативою педагогічного працівника).

8. Присвоєння кваліфікаційних категорій відбувається і за наявності ОПС "Фаховий молодший бакалавр" (ОКР "Молодший спеціаліст")

Коментар:

- для тих, хто заволає "ффсьо пропало" нагадаю, що мова йде про виконання норм законів.

9. До правозастосовної практики в процесі атестації упроваджено поняття супервізія, вимога про дотримання академічної доброчесності, інституційний аудит, сертифікація.

10. Змінився термін подання заяви педагогічним працівником до атестаційної комісії - тепер до 20 грудня відповідного року.

11. В Положенні чимало норм, які дозволяють максимально врахувати здобутки педагогічного працівника (сертифікація, науковий ступінь, олімпіади відповідного рівня).

12. Обіцяв написати про втрату чинності листом про делегування повноважень МОНмолодьспорту відповідним департаментам (управлінням) ОДА - пишу:

- змінено порядок чергової та позачергової атестації керівних кадрів закладів освіти, особливо ВСП ЗВО

- розширено коло суб'єктів створення атестаційних комісій

- уточнено повноваження атестаційних комісій різного рівня

Ви спитаєте: у чому суть цих змін?

На моє глибоке переконання, розробники заклали до Положення два принципи: "атестує той, до чиєї сфери управління відноситься заклад" та "автономія закладу освіти має бути автономною"

- у випадку з ВСП ЗВО, які відносяться до сфери управління МОН, атестацію педагогічних працівників ( у тому числі, керівних кадрів) таких ВСП ЗВО буде здійснювати атестаційна комісія ІІ рівня, утворена ЗВО, а не департаментом (управлінням) освіти відповідної ОДА

- такий підхід вважаю правильним, оскільки саме ректор ЗВО укладає контракт з керівником ЗФПО-ВСП ЗВО, тобто, приймає його на роботу і звільняє із займаної посади

- критикам так званого "ректорського феодалізму" можу запропонувати цікаву особисту історію з унікальним рішенням атестаційної комісії про зарахування до... "кадрового резерву" (???) - неіснуючого з 2015 р. в закладах освіти державної форми власності поняття (та ще й з "нульовою" реакцією відповідної атестаційної комісії на аргументоване заперечення), за потреби можу надати дані і про інші цікаві пункти в рішенні атестаційної комісії або "зворушливе" листування з атестаційною комісією...

- думаю, що практику використання атестації керівних кадрів у якості екзекуції/зведення рахунків тощо пора припинити від слова "взагалі", бо у нас поняття "булінг" та "мобінг" в частині переліку постраждалих від... стосуються кого завгодно, крім керівників закладів освіти.

ВИСНОВКИ

- зроблено ще один важливий крок в питанні завершення імплементації ЗУПФПО, з чим вітаю насамперед освітянську спільноту фахової передвищої освіти

- розширення повноважень атестаційних комісій І рівня - реальний крок до наповнення змістом поняття "автономія закладу освіти"

- з допису може скластися враження ідеалізації Положення

- ні, тільки правозастосовна практика покаже "плюси" та "мінуси", тому 2023/2024 н.р. стане роком апробації/виявлення проблемних місць Положення

- сам НПА оцінюю як доволі збалансований, приведений у відповідність до законодавства (що було потребою "на злобу дня")

- повторюю, що у всіх учасників процесу є більш ніж достатньо часу для вивчення Положення, уточнення певних питань

- з урахуванням важливості сфери регулювання, не виключаю проведення нарад МОН та/або появи роз'яснювальних листів МОН з певних питань

- прошу не забувати, що за колом осіб Положення не поширюється на педагогічних працівників, "які атестуються відповідно до вимог Закону України "Про професійний розвиток працівників", а також педагогічних працівників закладів спеціалізованої освіти, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (крім наукових ліцеїв)" (абзац 2 п.2 Положення)

- думаю, що застосування Положення дозволить зняти цілу низку наболілих питань у сфері атестації, "розвантажить" найбільш забюрократизовані моменти цієї важливої процедури

- від нас з Вами (педагогічних працівників) значною мірою залежатиме реалізація Положення саме у тому, концептуальному, задумі, а не у "ручному" режимі.

ПОБАЖАННЯ

- бажаю колегам-педагогічним працівникам щоб атестація остаточно стала процедурою визнання здобутків та засобом самовдосконалення, щоб принцип "працюйте - і вас оцінять" став непохитним

- бажаю МОН як інституції, відповідним працівникам МОН стійкості у відсічі спробам (а вони будуть) "торпедувати" прогресивні новації Положення.

- бажаю, щоб ми разом на своїх фронтах (ЗСУ - проти російських окупантів), педагогічні працівники - проти відповідних проблем, якомога швидше досягли Перемоги!

А режим "давайте після свят" вимкнено безповоротно.

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Галина

Хто автор цього тексту?

Вчитель

Матеріали на звання "вчитель методист" хто оцінює? І чи потрібно подавати і кому?

Додати коментар

Новини:

Поділитися: