Вимірювання рівня сформованості читацької, математичної компетентностей та компетентностей у галузі природничих наук у початковій школі

Державний стандарт початкової освіти визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання з урахуванням компетентнісного підходу, що передбачає формування та розвиток ключових компетентностей, до яких відносяться:

- вільне володіння державною мовою (в тому числі, уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти);

- математична компетентність (виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини);

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій (формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження).

При цьому спільними для всіх ключових компетентностей визначо читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми тощо.

Інструментарієм для вимірювання рівня сформованості вищезазначених компетентностей можуть слугувати завдання загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» і міжнародних досліджень якості освіти PIRLS та TIMSS.

Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» (ЗЗМЯПО) − дослідження, спрямоване на вивчення змін, що відбуваються в результаті запровадження нового Державного стандарту початкової освіти та нових підходів до навчання, та передбачає вивчення стану читацької та математичної компетентностей учнів 4 класів.

З прикладами завдань ЗЗМЯПО можна ознайомитися на сайті Українського центру якості освіти за посиланнями:

Читання: https://testportal.gov.ua/dodatky-3/

Математика: https://testportal.gov.ua/dodatky-2/

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – міжнародне дослідження рівня грамотності учнів початкової школи з читання та розуміння тексту.

Дослідження PIRLS дозволяє оцінити такі уміння:

- пошук інформації в тексті;

- формулювання висновків;

- розуміння та узагальнення інформації;

- аналіз та оцінка змісту, мови та елементів тексту.

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – міжнародне дослідження тенденцій у розвитку природничо-математичної освіти, що включає тестування учнів 4 та 8 класів з математики та природничих дисциплін.

Дослідження дозволяє оцінити такі характеристики:

- з математики – знання фактів та процедур, використання понять, розв’язування проблем, аналіз, висування гіпотез, оцінка, обґрунтування;

- з природничих дисциплін – знання фактів, концептуальних положень, аналітичних здібностей, умінь узагальнювати, планувати, досліджувати.

Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» систематично здійснюється відстеження рівня сформованості читацької, математичної компетентності та компетентності в галузі природничих наук у межах регіональних досліджень за завданнями PIRLS та TIMSS, що надає можливість з’ясувати проблеми щодо розвитку зазначених компетентностей та визначити шляхи їх подолання.

За підсумками проведення такого дослідження в 2022 році пропонуємо Вам матеріали, які допоможуть:

1. Акцентувати увагу на актуальних аспектах розвитку читацької, математичної компетентності та компетентності в галузі природничих наук за підсумками регіональних моніторингових досліджень

 результати дослідження рівня сформованості окремих ключових компетентностей учнів 4 класів у 2022 році: https://cutt.ly/RGbNEzt

 приклади завдань для вимірювання читацької, математичної компетентності та компетентності в галузі природничих наук учнів 4 класів (PIRLS, TIMSS): https://cutt.ly/tGbMtXS

 відповіді на завдання для вимірювання читацької, математичної компетентності та компетентності в галузі природничих наук учнів 4 класів: https://cutt.ly/kGbMSXk

2. Провести тестування учнів 4 класів за запропонованими вище завданнями з метою організації зворотного зв’язку та з’ясування рівня сформованості окремих ключових компетентностей; з алгоритмом проведення такого тестування в умовах дистанційного навчання можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/aGb3szI

3. Ознайомитися з прикладами інтерактивних вправ з математики та інтегрованого курсу «Я досліджую світ», створені за допомогою онлайн-сервісу LearningApps (такі приклади можуть бути використані у роботі з учнями для підвищення мотивації до навчання або слугувати орієнтиром для створення та застосування в освітньому процесі під час дистанційного навчання): https://cutt.ly/RGnrflm

За наявності запитань звертайтеся на електронну адресу: center_monitor@ukr.net.

Капустін І.В., завідувач Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Голтяй Т.М., Рудакова О.С., Мілаш О.О., к. пед. н., методисти Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

  • Слідкуйте за новинами:
  • Поділитися:

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар