Як зміниться середня освіта: огляд проєктів документів МОН

Як зміниться середня освіта: огляд проєктів документів МОН
Дата: 24.02.2024

Долучаємось до громадського обговорення важливих питань

У 2024 році Міністерство освіти і науки ініціювало громадське обговорення проєктів документів, які мають великого значення для педагогів закладів загальної середньої освіти. Ця ініціатива надає можливість кожній зацікавленій особі висловити свою думку та, таким чином, вплинути на прийняття остаточних рішень.  Тож ми підготували стислий огляд запропонованих проєктів, що стосуються професійної діяльності педагогів та порядку зарахування учнів до закладів освіти.

Атестація педагогічних працівників

Документ для громадського обговорення: Проєкт нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників

Термін обговорення: 26.01.2024 -12.02.2024 (завершено)

Посилання на обговорення: офіційний сайт МОН

Звіт за результатами громадського обговорення: ознайомитись за посиланням

Про проєкт: цим документом пропонується внести зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників, яке діє 01.09.2023. Проєкт покликаний удосконалити порядок проведення атестації, усунути суперечності, які існують у чинній редакції, та забезпечити право педагогічних працівників на проходження атестації, гарантоване законодавством України.

Серед основних змін, запропонованих у проєкті, можна відзначити такі:

• доповнено перелік термінів;

• уточнено умови для проведення позачергової атестації;

• визначено вимоги до присвоєння (підтвердження)  педагогічних звань;

• внесено зміни до вимог створення атестаційних комісій;

• визначено особливості проведення атестації окремих категорій педагогічних працівників, зокрема заступників директорів закладів освіти. 

Професійна підтримка та допомога педагогічним працівникам

Документ для громадського обговорення: Проєкт Порядку надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (здійснення супервізії) у сфері загальної середньої освіти

Термін обговорення: 20.02.2024 -20.03.2024.

Посилання на обговорення: офіцінйий сайт МОН

Про проєкт: цей документ визначає процедуру надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти, незалежно від форми власності та сфери управління.

Стислий огляд документа:

Супервізія – це комплекс заходів з надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (супервізантам), що сприятиме вдосконаленню їхньої професійної діяльності та професійному розвитку. Супервізія може бути індивідуальною і груповою (від 2 до 10 супервізантів) й проводитись виключно за згодою сторін за ініціативою:

• педагогічних працівників закладу освіти;

• адміністрації закладу освіти;

• органу батьківського самоврядування;

• органу управління освітою.

Для проведення супервізії укладається договір – тристороння угода між супервізором, супервізантом та замовником про їх взаємні права та обов'язки, що виникають у процесі супервізії (допускається двостороння угода супервізії, якщо супервізант та замовник є однією особою). Договір має містити узгоджений план та графік проведення та інші істотні умови, зокрема:

• строк проведення супервізії;

• права та обов'язки сторін;

• умови та термін оплати;

• вимоги до акту про здачу-приймання наданих послуг;

• перелік документів, у яких відображаються результати супервізії.

Зауважити! Супервізорство – професійна взаємодія супервізора з педагогічними працівниками на добровільних засадах.

Супервізор (надавач послуг супервізії) – це фахівець у сфері загальної середньої освіти, який здійснює комплекс заходів з надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам.  Супервізором може бути педагогічний працівник (в тому числі, який успішно пройшов сертифікацію), науково-педагогічний та науковий працівник, а також інша особа з педагогічною освітою, яка відповідає таким вимогам:

• вища освіта;

• педагогічний стаж не менше п'яти років;

• практичний досвід навчання та освіта дорослих не менше одного року;

• сертифікат, що підтверджує навчання протягом останніх трьох років за програмою підготовки супервізорів, яка розроблена на основі типової.

Фінансування діяльності супервізора проводиться за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством на підставі договору про надання послуг із проведення супервізії, акту здачі-приймання наданих послуг супервізії.

Цикл супервізії – період часу, протягом якого учасники супервізії здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення її мети, відповідно до узгодженого сторонами договору супервізії. Він складається з трьох етапів:

1. Підготовчий. Він передбачає проведення таких заходів:

• здійснення супервізантом самооцінювання професійної діяльності та визначення проблеми;

• формування плану та графіку проведення циклу супервізії; 

• укладання договору супервізії, вибір виду та форм проведення супервізії (очно, дистанційно, очно-дистанційно).

2. Основний. Під час цього етапу проводяться такі заходи:

• реалізація плану проведення супервізії за узгодженим графіком; 

• коригування плану проведення циклу супервізії та графіка (за потреби).

3. Заключний. Під час цього проводяться такі заходи:

• анкетування супервізанта для отримання зворотного зв’язку та подальшого планування роботи; 

• складання супервізором документації за результатами циклу супервізії; 

• звіт про проведення супервізії, акт здачі-приймання наданих послуг супервізії.

Основними методами супервізії є бесіда (діалог), консультування, спостереження, опитування, самооцінювання, аналіз документів тощо. 

Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти, Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

Документ для громадського обговорення:  Проєкт професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти, Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (нова редакція).

Термін обговорення: 15.02.2024 -15.03.2024.

Посилання на обговорення: офіційний сайт МОН

Про проєкт: документ розроблено з метою приведення професійного стандарту до вимог законодавства у сфері кваліфікацій.

Стислий огляд документа:

Документом окреслено вимоги до здобуття професійної кваліфікації вчителів, зокрема визначено суб’єкти, уповноважені законодавством на  їх присвоєння/підтвердження та предметні спеціальності, за якими здійснюється підготовка. Слід звернути увагу, що для професії “Вчитель закладу загальної середньої освіти” пропонуються такі особливості:

• особи, які здобули вищу чи фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік. Протягом першого року роботи вони проходять педагогічну інтернатуру (за місцем роботи) і можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників після успішної атестації;

• особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог чи відповідного професійного стандарту (за наявності).

Проєкт Профстандарту містить розширений опис пяти трудових функцій, який включає такі складові:

• компетентності;

• знання;

• уміння та навички;

комунікація;

відповідальність і автономія.

Слід зазначити, що розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями у проєкті не застосовується.

Зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти

Документ для громадського обговорення: проєкт наказу «Про внесення змін до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Термін обговорення: 06.02.2024 -21.02.2024 (завершено)

Посилання на обговорення: офіційний сайт МОН

Про проєкт: документ розроблено з метою забезпечення належної цифрової взаємодії в системі загальної середньої освіти з урахуванням  п. 3 Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ).

Стислий огляд документа:

Територія обслуговування

Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць обов’язково вноситься в АІКОМ та оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

Інформація про наявність вільних місць оновлюється та оприлюднюється в АІКОМ, на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті впродовж двох робочих днів з дня їх появи протягом календарного року.

Зарахування дитини до закладу освіти

Для зарахування дитини до закладу освіти одним із її батьків чи повнолітньою особою, яка має намір здобувати освіту, до закладу освіти подається заява та додатки до неї (їх скановані копії чи фотокопії), а саме:

• свідоцтво про народження дитини або документ, що посвідчує особу повнолітнього вступника, який має намір здобувати загальну середню освіту;

• медична довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

• відповідний документ про попередньо здобутий рівень освіти (за наявності).

• У разі наявності та за бажанням заявника до заяви про зарахування може бути вказано реквізити чи додано копії (сканована копія чи фотокопія):

• висновку про комплексну чи повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

• документу, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з законних представників на території обслуговування закладу освіти (документи визначені Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів).

Заява про зарахування та додатки до неї за вибором заявника можуть подані двома способами:

1. Особисто (нарочно) або електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв’язку (заява заповнюється за формою, визначеною додатком 1 до Порядку). При поданні заяви особисто заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу, а у випадку подання засобами електронного зв’язку - до заяви додається копія (сканована копія чи фотокопія) такого документу.

2. За допомогою АІКОМ. Для подання заяви заявнику потрібно:

• створити заяву у програмному модулі та автоматично перетворити її в електронний документ у формат PDF;

• додати додатки шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційними системами та/або завантажити  документи окремими файлами;

• накласти кваліфікований електронний підпис;

• надіслати заяву програмними засобами АІКОМ до закладу освіти.

Заяви про зарахування, подані особисто або засобами електронного зв’язку, вносяться закладом освіти до АІКОМ з метою перевірки поданої в ній інформації та обліку дітей шкільного віку. У випадку подання висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, перевірка його достовірності здійснюється закладом освіти з використанням АІКОМ шляхом електронної інформаційної взаємодії з системою автоматизації роботи ІРЦ.

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється за умови відсутності в АІКОМ інформації про їх зарахування до іншої школи відповідно до наказу, який автоматично генерується після внесення відповідної інформації в АІКОМ. 

Переведення учнів між закладами освіти

Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має переглянути наявність місць у бажаному закладі освіти та подати заяву про зарахування на вільне місце з використанням АІКОМ чи особисто (нарочно) або засобами електронного зв’язку.

Упродовж п’яти робочих днів з дати отримання відповідної заяви керівник закладу освіти має внести її в АІКОМ (у разі подання особисто або засобами електронного зв’язку), розглянути її та надати відповідь про зарахування або обґрунтовану відмову в зарахуванні учня.

При позитивному рішенні з метою автоматичного формування запиту про переведення до закладу освіти, в якому наразі учень здобуває освіту, керівник закладу освіти змінює статус заяви про зарахування. Відповідна інформація відображається в кабінеті батьків й має бути підписана ними засобами кваліфікованого електронного підпису.

На підставі заяви та запиту про переведення упродовж одного робочого дня керівник закладу освіти, з якого переводиться учень, видає наказ про відрахування учня та вносить в АІКОМ відповідну інформацію. Упродовж одного робочого дня з моменту внесення вищезазначеної інформації керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про зарахування учня з одночасним внесенням цієї інформації в АІКОМ.

Громадське обговорення – це шанс змінити освіту на краще. Тож висловлюйте вашу думку, надсилайте пропозиції та зауваження. 

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: