Методичні рекомендації щодо викладання предмета „ХІМІЯ” у 2023/2024 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання предмета „ХІМІЯ” у 2023/2024 навчальному році
Дата: 03.09.2023

У 2023/2024 навчальному році навчання хімії у закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься відповідно до законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” на період до 2029 року, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 No 1392.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року No 64/2022) з 24 лютого 2022 року Міністерством освіти і науки України було видано низку документів, що регламентують організацію освітнього процесу в закладах під час перебування на території нашої країни військових формувань країни агресора. Одним із пріоритетів у діяльності закладів освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, необхідність дотримання психологічного комфорту учнів під час проведення навчальних занять (лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 No 1/3737-22 „Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні”).

Психологічну підтримку школярів рекомендуємо реалізовувати через ранкові зустрічі (класні години, години спілкування тощо), під час яких проводити з учнями бесіди, психологічні вправи/хвилинки, метою яких є зменшення емоційного напруження та стресу. З матеріалами, що можуть стати у нагоді під час таких занять, рекомендуємо ознайомитися на сайтах:

✔ Міністерства освіти і науки України (https://cutt.ly/mHUffbh);

✔ ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” (https://cutt.ly/1HUfO9a);

✔ Всеосвіта [Вебінар] Психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану (https://www.youtube.com/watch?v=UzgEQ_9fl_s).

Із метою поглиблення психологічних знань та опанування техніками психологічної допомоги учням, рекомендуємо ознайомитися із практикумом для дітей та підлітків „Твоя Сила” авторки Світлани Ройз (https://cutt.ly/KHUhlq6) та посібником Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Інститут психологічного здоров’я „Діти та війна: навчання технік зцілення” (https://cutt.ly/DJ6LAH7). Також, доцільно пройти курс „Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій”, що організований у межах Національної програми психологічного здоров’я українців, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська (https://cutt.ly/WZPwX0V).

Звертаємо увагу на щоденному проведенні о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (Указ Президента України від 16.03.2022 року No 143/2022).

Варто пам’ятати, що дотримання вимог сигналів сповіщення „Усім увага! Повітряна тривога!” є обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу.

Вивчення хімії спрямоване на формування в учнів наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в сучасному суспільстві.

У 2023/2024 навчальному році 4 заклади освіти області – учасники інноваційного освітнього проєкту „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”, визначені наказом МОН України від 02.04.2021 року No 406, здійснюватимуть освітній процес у 7 класах відповідно до листа МОН No 1-11938-23 від 11.08.2023.

Щодо природничої галузі у ньому зазначено, що 7–9-х класах природнича освітня галузь може бути реалізована в навчальному плані закладу освіти через:

✔ окремі предмети – біологія, географія, фізика, хімія;

✔ інтегрований курс „Природничі науки”.

За умови організації вивчення окремих предметів рекомендований розподіл годин тижневого навантаження є таким: 7 клас: біологія – 2,5 години, географія – 2 години, фізика – 2 години, хімія – 1 година.

Заклад освіти може здійснювати перерозподіл навчальних годин між предметами галузі в межах визначеної кількості годин на вивчення природничої освітньої галузі, враховуючи освітні потреби учнів, що відображаються в освітній програмі закладу. Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованого курсу „Природничі науки” визначається закладом освіти самостійно в межах заданого діапазону „мінімального” та „максимального” навчального навантаження. Спираючись на модельні навчальні програми окремих предметів природничої освітньої галузі, заклад освіти може розробляти навчальну програму інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності змісту і результатів або усіх складників, або окремих складників природничої освітньої галузі у певних комбінаціях.

Вивчення хімії в цих закладах відбуватиметься за Модельною навчальною програмою „Хімія. 7–9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Лашевська Г.А.).

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти в 2023/2024 навчальному році інваріантна складова навчання хімії реалізуватиметься за такими програмами:

✔ 7–9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Хімія. 7–9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 No 804.

https://goo.gl/GDh9gC

✔ 8–9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, затверджена наказом МОН України від 17.07.2015 No 983.

https://goo.gl/GDh9gC

✔ Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти.

Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No 1407).

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

✔ Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти.

Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No 1407).

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Програми позбавлені поурочного поділу. Учитель може самостійно розподіляти навчальні години і визначати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалася логіка його викладу.

Варіативна складова навчальних планів до типових освітніх програм може використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової.

У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно і фіксується у календарно-тематичному плануванні, який погоджується керівником закладу освіти чи його заступником. Учитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для навчального предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

Відповідно до нормативних документів, що регламентують шкільний освітній процес із хімії, практична складова курсу забезпечується проведенням лабораторних дослідів і практичних робіт, домашнього експерименту, навчальних дослідницьких проєктів, демонстрацій, екскурсій.

Лабораторні досліди виконуються за запропонованими вчителем формами та прийомами їх виконання й оформлення результатів, де враховуюся вимоги програми, вікові особливості, рівень сформованості навчальних умінь школярів, можливості матеріально-технічного забезпечення закладу. Метою є реалізація діяльнісного підходу та формування предметних компетенцій. Їх виконання фіксується в класному журналі на сторінці „Зміст уроку”, оцінюється вибірково.

Практичні роботи виконуються з метою перевірки обсягу знань та оцінки рівня набуття предметних компетенцій. Учні демонструють практичні вміння роботи з лабораторним обладнанням та посудом, хімічними реактивами; розв’язування навчальних практичних та експериментальних задач; рівень володіння базовими знаннями, методикою та технікою хімічного експерименту. На виконання практичної роботи виділяється окремий урок. По завершенні здійснюється оформлення звіту та підбиття підсумків. Практичні роботи є обов’язковими до оцінювання.

Домашній експеримент являє собою самостійну (з допомогою дорослих) роботу учнів у позаурочний час, метою якого є вироблення особистого досвіду дослідницької діяльності в процесі розв’язування пізнавальних завдань. Слід зазначити, що з міркувань безпеки необхідно інформувати батьків про зміст та обсяг домашнього експерименту, терміну його проведення та необхідність нагляду за ходом виконання.

Навчальні проєкти дослідницького спрямування мають на меті стимулювання пізнавальної діяльності учнів. Кожен учень упродовж навчального року повинен взяти участь хоча б в одному навчальному проєкті, індивідуально чи у складі групи учасників.

Звертаємо увагу на необхідності реального проведення лабораторних і практичних робіт, домашнього експерименту та навчальних дослідницьких проєктів, які є обов’язковою частиною навчальної програми з хімії. У разі неможливості проведення певних дослідів, передбачених програмою, їх варто замінити доступними, але подібними за змістом.

Дотримання правил безпеки життєдіяльності є обов’язковим при проведенні занять із хімії та передбачає здійснення інструктажів з відповідною їх фіксацією у журналі інструктажів, що зберігається в кабінеті хімії, а за відсутності кабінету – у визначеному адміністрацією місці. Обов’язковими є колонки:

Назва

інструктажу

Час

проведення

ПІБ особи,

що

проводила

інструктаж

Підпис особи,

що

проводила

інструктаж

ПІБ особи,

що отримала

інструктаж

Підпис особи,

що отримала

інструктаж

(від 14 років)

Види інструктажу:

- Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії (журнал інструктажів, перший урок навчального року);

- Інструктаж з безпеки життєдіяльності (перед початком лабораторних та практичних робіт у класному журналі в графі зміст уроку);

- Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності (у разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо. У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності);

- Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності (у разі організації позаурочних навчальних заходів (олімпіади, екскурсії тощо). У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності).

У випадку повної відсутності можливості виконання практичних робіт і лабораторних дослідів, рекомендуємо використовувати відеодосліди, що пропонують автори підручників як е-додаток до навчального видання (наприклад, платформа видавництва Ранок „Інтерактивне навчання”), або розміщені на сторінках YouToube.

Пам’ятайте про безпеку в інтернеті і необхідність попереднього перегляду всіх навчальних матеріалів, що пропонуємо учням для опрацювання. Також, звертаємо увагу, на доцільність використання у якості наочності електронних засобів візуалізації хіміко-біологічних та фізико-хімічних об’єктів, явищ та процесів, що відбуваються у природі.

Актуальним також залишається питання роботи з обдарованими учнями, які цікавляться предметами природничої освітньої галузі, зокрема хімією. Нагадуємо, що чинними у 2022 році є розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 No 131-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року” та від 14.04.2021 No 320-р „Про затвердження плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року”. Відповідно до цих документів, буде продовжуватися популяризація природничо-математичної освіти через проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, всеукраїнських фестивалів наук для здобувачів освіти і педагогічних працівників. Формат їх проведення залежатиме від безпекової ситуації в країні.

Важливим елементом якості освіти є виявлення та подолання освітніх втрат з хімії, пов’язаних з війною: через вимушені заняття в онлайні, перервані заняття при оголошенні тривог. Із цього питання рекомендуємо ознайомитися з доробком авторів науковців Інституту педагогіки НАПН України:

- Величко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти;

- Крамаренко І. С., кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти;

- Лашевська Г. А., науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Матеріал представлений на серпневій веб-конференції „Вченi НАПН України – українським учителям”. З відповідними рекомендаціями можна ознайомитись за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=HsrpD2JyGN0

Укладач:

Олександр Голомб,

методист навчально-методичного кабінету

методики викладання природничо-математичних дисциплін,

технологій та фізичної культури ЗІППО

 

Додатково див. • Методичні рекомендації до 2023-2024 начального року від Вінницької академії безперервної освіти

Методичний брендбук «Організований початок 2023-2024 навчального року: акценти уваги» від методистів Сумського ОІППО

• Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у 2023/2024 н.р. від ІППОЧО

 

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: