Проєкт нової Типової освітньої програми для 5-9 класів НУШ: МОН запрошує до обговорення

Проєкт нової Типової освітньої програми для 5-9 класів НУШ: МОН запрошує до обговорення
Дата: 11.06.2024

Поговоримо, як зміниться навчальний план для класів з українською мовою навчання

06.06.2024 Міністерство освіти і науки України запропонувало  для громадського обговорення проєкт змін до Типової освітньої програми для 5–9 класів. Ця ініціатива покликана зробити цей документ більш гнучким для впровадження різноманітних навчальних планів, надати можливість закладам освіти виділити години на роботу з подолання освітніх втрат і зменшити навантаження на учнів. Тож ми підготували огляд ключових змін, які містить цей документ.

Запропонована Типова освітня програма розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898,  зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України  від 30.08.2022 № 972

Освітня програма закладу освіти

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітня програма закладу загальної середньої освіти має:

✔ відповідати структурі Типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;

✔ визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено Типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі та циклі базового предметного навчання (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів Типової освітньої програми;

✔ містити перелік модельних навчальних програм та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів в обсязі не меншому, ніж установлено відповідними модельними навчальними програмами;

✔ містити опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі  та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. 

Форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти з урахуванням наявності необхідних ресурсів і форм здобуття освіти та відображаються в освітній програмі закладу освіти. 

За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за індивідуальною освітньою траєкторією учнів, яка формується за такою процедурою:

• розробка педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану;

• схвалення індивідуальної освітньої траєкторії педагогічною радою закладу освіти;

• затвердження її керівником та підписання її батьками.

З метою належної організації освітнього процесу в закладах освіти можуть формуюватись класи та/або групи, зокрема спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою.

Інструментарій оцінювання

Оцінювання спрямоване на відстеження навчального поступу учнів в оволодінні ними компетентностями за кожною освітньою галуззю на кожному етапі навчання, встановлення відповідностей між вимогами до загальних результатів навчання, визначеними Держстандартом, орієнтирами для їх оцінювання і показниками їх вимірювання.

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання даних про стан досягнення ними результатів навчання, визначених учителем для:

• певного уроку;

• системи уроків з певної програмової теми;

• розділу на основі освітньої програми закладу освіти.

Оцінювання результатів навчання учнів з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента здійснюють відповідно до загальних критеріїв оцінювання та галузевих критеріїв, у яких враховано характеристики груп загальних результатів навчання відповідної освітньої галузі.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти може прийняти рішення про оцінювання результатів навчання складників вибіркового освітнього компонента.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є:

• формувальне;

• підсумкове оцінювання (здійснюють за групами результатів навчання, що передбачені Держстандартом);

• державна підсумкова атестація.

Частоту, процедури проведення оцінювання, а також види діяльності, результати яких підлягають оцінюванню, визначають з урахуванням дидактичної мети, особливостей змісту навчального предмета,  етапу опанування програмовим матеріалом у цілому та етапу опанування очікуваним результатом навчання зокрема. Оцінювання результатів навчання учнів здійснюють відповідно до вимог модельних навчальних програм із застосуванням таких способів і засобів:

• усного (опитування індивідуальне, групове тощо);

• письмового (окремі навчальні завдання, зокрема тестові з використанням ІТ, перекази тощо, а також діагностувальні роботи, диктанти);

• практичного (дослід, практична робота, навчальний проєкт, учнівське портфоліо, спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, побудова схем, моделей з використанням електронних засобів навчання тощо);

• комплексного, що поєднує різні способи й засоби оцінювання, кілька  змістових одиниць певної програмової теми / частини теми (якщо тема велика за обсягом) / кількох тем чи розділу і передбачають оцінювання (за кількома групами результатів або їхніми складниками).

Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Типовий навчальний план містить:

• Орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів.

• Розподіл навчального навантаження за роками навчання  між навчальними предметами (інтегрованими курсами). Навчальне навантаження орієнтоване на діапазон «мінімального» та «максимального» навчального  навантаження в межах кожної освітньої галузі, визначений базовим навчальним планом Держстандарту.  

• Години навчального навантаження для перерозподілу  в межах максимального показника між обов'язковими освітніми компонентами / для вибіркових освітніх компонентів / проведення індивідуальних консультацій і групових занять. 

У Типовому навчальному плані кількість годин на вивчення окремих предметів та інтегрованих курсів наведена в межах мінімального показника. Кількість навчальних годин на вивчення предметів кожної освітньої галузі заклад освіти може збільшувати до максимального показника з урахуванням різниці між мінімальним та максимальним показником по галузі. Крім того, заклад освіти може збільшувати кількість годин в межах галузі за рахунок годин навчального навантаження для перерозподілу між обов'язковими та вибірковими освітніми компонентами, та\або проведення індивідуальних консультацій і групових занять. Цей механізм можна використовувати для побудови різних освітніх траєкторій для різних класів однієї паралелі.

Заклад освіти визначає перелік навчальних предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також предмети / курси вибіркового  освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображається у навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Для класів з українською мовою навчання загальний обсяг тижневого навчального навантаження пропонується встановити за освітніми галузями таким чином:

Мовно-літературна освітня галузь

5-6 класи: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 10 годин, максимальна – 13 годин, різниця по галузі – 3 години.

Мінімальна кількість годин (10 годин) розподілена на вивчення таких навчальних предметів:

• Українська мова  – 4 години;

• Українська література – 1,5 години;

• Зарубіжна література – 1 година;

• Іноземна мова – 3,5 години.

Також заклад освіти може обрати для вивчення інтегровані курси:

• Інтегрований мовно-літературний курс – 6,5 годин;

• Інтегрований курс літератур – 2,5 години.

7-й клас: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 9 годин, максимальна – 12 годин, різниця по галузі – 3 години.

Мінімальна кількість годин (9 годин) розподілена на вивчення таких предметів:

• Українська мова  – 3 години;

• Українська література – 1,5 години;

• Зарубіжна література – 1 година;

• Іноземна мова – 3,5 години.

На вивчення інтегрованих курсів передбачено таку кількість годин:

• Інтегрований мовно-літературний курс – 5,5 годин;

• Інтегрований курс літератур – 2,5 години.

8-9 класи:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 8 годин, максимальна – 12 годин, різниця по галузі – 4 години.

Мінімальна кількість годин (8 годин) розподілена на вивчення таких предметів:

• Українська мова  – 3 години;

• Українська література – 1 година;

• Зарубіжна література – 1 година;

• Іноземна мова – 3 години.

Також заклад освіти може обрати для вивчення інтегровані курси:

• Інтегрований мовно-літературний курс – 5 годин;

• Інтегрований курс літератур – 2 години.

Заклад освіти може включити до навчального плану другу іноземну мову як вибірковий освітній компонент за рахунок годин навчального навантаження для перерозподілу (не менше 2-х годин на тиждень).

Математична освітня галузь

5-6 класи: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 4 години, максимальна – 6 годин, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (4 години) розподілена на вивчення Інтегрованого курсу «Математика».

7-й клас: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 4 години, максимальна – 6 годин, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (4 години) може бути розподілена на вивчення Інтегрованого курсу «Математика» або на вивчення таких предметів:

• Алгебра – 2,5 години;

• Геометрія – 1,5 години.

8-9 класи: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 4 години, максимальна – 7 годин, різниця по галузі – 3 години.

Мінімальна кількість годин (4 години) може бути розподілена на вивчення Інтегрованого курсу «Математика» або на вивчення таких предметів:

• Алгебра – 2,5 години;

• Геометрія – 1,5 години.

Природнича освітня галузь

5-й клас: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1,5 години, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 1,5 години.

Мінімальна кількість годин (1,5 години) розподілена на вивчення Інтегрованого курсу природничої освітньої галузі.

6 клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 3 години, максимальна – 5 годин, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (3 години) розподілена на вивчення:

• Інтегрованого курсу природничої освітньої галузі – 2 години;

• Географія – 1 година.

7-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 7 годин, максимальна – 9 годин, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (7 годин) може бути розподілена на вивчення Інтегрованого курсу природничої освітньої галузі або таких предметів:

• Біологія – 2 години;

• Географія – 2 години;

• Фізика – 2 години;

• Хімія – 1 година.

8-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 8 годин, максимальна – 10 годин, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (8 годин) може бути розподілена на вивчення Інтегрованого курсу природничої освітньої галузі або таких предметів:

• Біологія – 2 години;

• Географія – 2 година;

• Фізика – 2 години;

• Хімія – 2 година.

9 клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 8 годин, максимальна – 11 годин, різниця по галузі – 3 години.

Мінімальна кількість годин (8 годин) розподілена на вивчення Інтегрованого курсу природничої освітньої галузі або таких предметів:

• Біологія – 2 години;

• Географія – 1 година;

• Фізика – 3 години;

• Хімія – 1 година.

Також у 7-9 класах заклад освіти може обрати Інтегрований курс природничої освітньої галузі (природничі науки), який доповнює навчальні предмети цієї галузі та сприяє формуванню  в учнів цілісної наукової картини світу.

Соціальна і здоровʼязбережувальна освітня галузь

5-7 класи:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (1 година) розподілена на вивчення Інтегрованого курсу соціальної та здоровʼязбережувальної освітньої галузі. 

8-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1,5 години, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 1,5 години.

Мінімальна кількість годин (1 година) розподілена на вивчення:

• Інтегрованого курсу соціальної та здоровʼязбережувальної освітньої галузі –1 година;

• «Підприємництво і фінансова грамотність» – 0,5 годин.

9-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 2 години, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 1 година.

Мінімальна кількість годин (1 година) розподілена на вивчення:

• Інтегрованого курсу соціальної та здоровʼязбережувальної освітньої галузі – 1 година;

• «Підприємництво і фінансова грамотність» – 1 годин.

Громадянська та історична освітня галузь

5-й клас: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1,5 години, максимальна – 2,5 години, різниця по галузі – 1 година.

Мінімальна кількість годин (1,5 години) розподілена на вивчення Інтегрованого курсу історії та громадянської освіти.

 6-7 класм:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 2,5 години, максимальна – 2,5 години, різниця по галузі – немає.

Мінімальна кількість годин (2,5 години) може бути розподілена трьома варіантами:

І варіант:

• Інтегрований курс історії та громадянської освіти – 2,5 години.

ІІ варіант:

• Історія України – 1 година;

• Всесвітня історія – 1 година;

• Громадянська освіта – 0,5 години.

ІІІ варіант:

• Інтегрований курс історії – 2 години;

• Громадянська освіта – 0,5 години.

8-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 3 години, максимальна – 3 години, різниця по галузі – немає.

Мінімальна кількість годин (3 години) може бути розподілена трьома варіантами:

І варіант:

• Інтегрований курс історії та громадянської освіти – 3 години.

ІІ варіант:

• Історія України – 1,5 година;

• Всесвітня історія – 1 година;

• Громадянська освіта – 0,5 години.

ІІІ варіант:

• Інтегрований курс історії – 2,5 години;

• Громадянська освіта – 0,5 години.

9-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 3,5 години, максимальна – 3,5 години, різниця по галузі – немає.

Мінімальна кількість годин (3,5 години) може бути розподілена трьома варіантами:

І варіант:

• Інтегрований курс історії та громадянської освіти – 3 години;

• Правознавство – 0,5 години.

ІІ варіант:

• Історія України – 1,5 години;

• Всесвітня історія – 1 година;

• Громадянська освіта – 0,5 години;

• Правознавство – 0,5 години.

ІІІ варіант:

• Інтегрований курс історії – 2,5 години;

• Громадянська освіта – 0,5 години;

• Правознавство – 0,5 години.

Інформатична освітня галузь

5-6 класи: 

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 2 години.

Мінімальна кількість годин (1 година) виділена на вивчення інформатики.

7-й клас:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 2 години, різниця по галузі – 1 година.

Мінімальна кількість годин (1 година) виділена на вивчення інформатики.

8-9 класи:

Діапазон: мінімальна кількість годин – 1,5 години, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 1,5 години.

Мінімальна кількість годин (1,5 години) розподілена на вивчення інформатики. 

Технологічна освітня галузь

• 5-й, 6-й клас: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 2 години.

• 7-9 класи: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 2 години, різниця по галузі – 1 година.

Мінімальна кількість годин (1 година) виділена на вивчення навчального предмета «Технології».

Мистецька освітня галузь

• 5-й, 6-й клас: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 3 години, різниця по галузі – 2 години.

• 7-9 класи: мінімальна кількість годин – 1 година, максимальна – 2 години, різниця по галузі – 1 година.

Мінімальна кількість годин (1 година) може бути розподілена на вивчення Інтегрованого курсу мистецтва або вивчення навчальних предметів:

• Образотворче мистецтво – 0,5 години;

• Музичне мистецтво – 0,5 години.

Освітня галузь фізичної культури 

5-9 класи: мінімальна кількість годин – 3 години, максимальна – 3 години, різниця по галузі – немає.

Мінімальна кількість годин (3 години) розподілена на вивчення фізичної культури й не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Міжгалузеві інтегровані курси 

За рахунок годин навчального навантаження для перерозподілу  заклад освіти може включити до навчального плану як вибірковий освітній компонент такі міжгалузеві інтегровані курси:

• Драматургія і театр (мовно-літературна та мистецька освітні галузі) – 1 година на тиждень (5-9 класи);

• STEM (математична, природнича та технологічна освітні галузі) – 1,5 години на тиждень (5-9 класи);

• Робототехніка (технологічна освітня галузь) – 1 година на тиждень (5-9 класи);

• Безпековий практикум (соціальна та здоровʼязбережувальна, громадянська та історична освітні галузі) – 0,5 години на тиждень (5-9 класи);

• Курси соціального, емоційного та етичного спрямування  (соціальна та здоровʼязбережувальна освітня галузь) – 0,5 години на тиждень (5-6 класи).

Кількість годин тижневого навчального навантаження для перерозподілу  в межах максимального показника між обов'язковими освітніми компонентами, для вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій і групових занять  має такі показники для паралелей:

• 5 клас – 7 годин;

• 6 клас – 7,5 годин;

• 7 клас – 5,5 годин;

• 8 клас – 5 годин;

• 9 клас – 4 години.

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати таку загальну річну  кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи):

• 5 клас: 31 година

• 6 клас: 34 години

• 7 клас: 35 годин

• 8 клас: 36 годин

• 9 клас: 36 годин

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів становить:

• 5 клас: 28 годин

• 6 клас: 31 година

• 7 клас: 32 години

• 8 клас: 33 години

• 9 клас: 33 години

Пропозиції до проєкту нової Типової освітньої програми можна надсилати до 20 червня 2024 року на електронну пошту svitlana.fitsailo@mon.gov.ua.  

Джерело:

Вподобайкі:

0
1
0
3

Коментарі

Батьки України

Таке навантаження...як в дорослого чоловіка...майже 40год.на тиждень!!! А домашні завдання, то ще більше!!! Ау...хто складає таке навантаження з урахуванням психо-фізичного розвитку та й умов війни

Віктор

Потрібно більше годин мистецьких дисциплін а не фізики математики . Діти повинні мати розвантажувальні уроки це музичне мистецтво, образотворче мистецтво трудове навчання на ці предмети потрібно більша кількість годин.

Наталія

0,5 з мистецтва - це мало. На якому уроці, як не на мистецтві діти можуть відпочити, розвантажитися.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: